Prace licencjackie - jak dostać wysoką ocenę od egzaminatorów?

Prace licencjackie - jak dostać wysoką ocenę od egzaminatorów?

Na ocenę pracy licencjackiej przez komisję egzaminacyjną wpływa tak naprawdę bardzo wiele czynników. Jeśli jednak postaramy się sprostać wym wymogom, jakie są stawiane, na dyplomie może się pojawić dobra ocenia. Co więc trzeba zrobić, by tak się stało? Oto kilka wskazówek dotyczących rozpraw takich, jak prace licencjackie.

Podstawowym kryterium, jakie brane jest pod uwagę przy ocenie prac licencjackich jest ich spójność merytoryczna. To znaczy - rozprawa ma prowadzić od rozważań teoretycznych, przez metodologicznych aż ku badaniom własnym. Wszystko ma być logiczne, spójne i powiązane ze sobą. Praca ma pokazywać na logiczny przyczynowo - skutkowy tok myślenia.

Przekładając to na działania praktyczne, należy dobierać materiał teoretyczny do pracy tak, by nie miał on charakteru dygresyjnego, ale związanego z tematyką. Zagadnienie będące tematem rozprawy dyplomowej należy przedstawić w szerokim kontekście teoretycznym związanym z tematem.

Poza tym, na ocenę wpłynąć może sama struktura formalna pracy, czy też jej edycja. Należy więc zadbać także o spójność edycyjną, przejrzystość dokumentu oraz stworzenie odpowiedniej dokumentacji wszystkich źródeł, z jakich korzystaliśmy. Bez przypisów, spisu treści, czy też spisów ilustracji rozprawa nie zostanie zaakceptowana, bądź jej ocena będzie niższa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.